2020 2021

ST. SAHAG & ST. MESROB ARMENIAN SATURDAY SCHOOL

St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School was founded in 1956. It is the oldest Armenian language school in Toronto. The School is currently in its 65th academic year. It is a vibrant educational institution. Enrolment continues to increase every year. Student number in 2020 was 366.

The School offers classes from Kindergarten to Grade 10. Classes are instructed in both Western and Eastern Armenian dialects, in their respective classrooms.

The morning program of the school is part of and subsidized by the International Languages Elementary Program of Toronto District School Board (ILE TDSB).

GRADES 1 TO 8 TEACHING APPROACHES

KINDERGARTEN PROGRAM

STUDENT OF THE WEEK

heading decoration

GABRIEL BEDROSIAN

Grade 4

Was polite

MICHAEL BEDROSIAN

Grade 4

Was disciplined and attentive

LINDA STEPHAN

Grade 4

Was diligent

EMMA MARAL KESHISHIAN

Grade 4

Was dutiful

LARA ANI KESHISHIAN

Grade 2

Was diligent and helpful

MIA MALKHASSIAN

Grade 2

Was diligent

SARKIS AGOP

Grade 2

Was diligent

ISABEL HABTIAN

Grade 2

Was diligent and polite

ANAIS CHOCHIAN

Grade 2

Was diligent and polite

TAMSIN SARINE HOPYAN

Grade 2

Was diligent and polite

NARA AREVIK KARAM

Grade 2

Was dutiful

EVA AINTABLIAN HENAO

Grade 1

Was diligent

CARINE HAGOPIAN

Grade 1

Was diligent

HAYK HARUTYUNYAN

Grade Ani 6

Best student

FLORA POGHOSYAN

Grade Ani 5

Best student

SHAHE DIBAN

Grade 4

Demonstrated Respect and Friendliness

ANGELIQUE ARZUMANIAN

Grade 4

Demonstrated Dutifulness

SAMANTHA PLEAU

Grade 4

Demonstrated Dutifulness

VAHRAM BUCHAKJIAN

Grade 4

Demonstrated Respect and Friendliness

STEPHAN TOSSOUNIAN

Grade 4

Demonstrated Dutifulness

NOUSHIG ABAJIAN

Grade 4

Demonstrated Kindness

ARARAT ANOUSHIAN

Grade 2

Demonstrated excellent participation

ZAVEN JAMJIAN

Grade 2

Demonstrated diligence

NATALIE TOROSSIAN

Grade 2

Demonstrated diligence

SARKIS GUIRAGOSSIAN

Grade 1

Demonstrated the virtue of Diligence

YEZRAS YEGHIAIAN

Grade 2-3

Was studious and hardworking

LUCUS KULIDJIAN

Grade 4

Demonstrated attentiveness and tidiness in his work

CHRIST ARMOUDJIAN

Grade 4

Demonstrated attentiveness and tidiness in his work

SASUN (SYLVAN) KOMEDISSIAN

Grade 1

Demonstrated diligence

TATEV AVAGYAN

Grade Ani 5

Demonstrated Cleanliness and Tidiness

NYRI AJEMIAN

Grade 4

Demonstrated Cleanliness and Tidiness

MARIE ARSLANIAN

Grade 4

Demonstrated Cleanliness and Tidiness

ADEN ELBE

Grade 1

Demonstrated Dutifulness

VATCHE IRITSYAN

Grade Ani 3

Demonstrated Diligence

LILIT KIRAKOSYAN

Grade Ani 8

Demonstrated Dutifulness

AREG KOSTANYAN

Grade Ani 8

Demonstrated Politness

IRINA SARGSYAN

Grade Ani 7

Demonstrated Kindness

NARE KHANCHARYAN

Grade Ani 7

Demonstrated Dutifulness

LENA ETTIBARYAN

Grade Ani 7

Demonstrated Creativity

NIKOLAS THEODORA KOPOULOS

Grade 4

He was an exemplary student

SEVAG ELIA MORA

Grade 4

He was an exemplary student

HOVIG GULAGHAIAN

Grade 5

Demonstrated respect and friendliness

ANYA KIFOURKIAN

Grade 5

Demonstrated respect and friendliness

DARON VASILYAN

Grade 4

Demonstrated respect and friendliness

EMMA MARAL KESHISHIAN

Grade 4

Demonstrated respect and friendliness

ALICE OHANIAN

Grade 3

She was very respectful and caring

PROGRAM

9:30am - 1:30pm

Regular classes (Language, History and Culture, and Music) will start on September 14, 2019, from 9:30 am to 1:30 pm, and will end on June 13, 2020.

A

LANGUAGE

Language is the foundation of one’s identity. The Armenian language program implements the communicative approach of teaching. The overall goal for our students is to develop oral and literacy skills in the Armenian language and to inspire in them the love for the Armenian language. Teachers, students, and parents collaborate to create opportunities for meaningful communication and engagement with the Armenian language.
Eternity - Copy (3)

HISTORY AND CULTURE

The goal is to instill the pride of the Armenian heritage in our students. Armenian history and culture solidify our students’ Armenian identity. Through interactive methods, such as drama and storytelling, teachers engage their students in learning not only the ancient history of Armenians, but also encourage students to learn about their own family histories.

9:30am - 1:30pm

Regular classes (Language, History and Culture, and Music) will start on September 14, 2019, from 9:30 am to 1:30 pm, and will end on June 13, 2020.

A

LANGUAGE

Language is the foundation of one’s identity. The Armenian language program implements the communicative approach of teaching. The overall goal for our students is to develop oral and literacy skills in the Armenian language and to inspire in them the love for the Armenian language. Teachers, students, and parents collaborate to create opportunities for meaningful communication and engagement with the Armenian language.
Eternity - Copy (3)

HISTORY AND CULTURE

The goal is to instill the pride of the Armenian heritage in our students. Armenian history and culture solidify our students’ Armenian identity. Through interactive methods, such as drama and storytelling, teachers engage their students in learning not only the ancient history of Armenians, but also encourage students to learn about their own family histories.
Music

MUSIC

Learning Armenian songs and being part of the school choir is mandatory for all students. Music is part of our efforts to teach Armenian culture and the arts. “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything.” - Plato

1:30 - 2:30pm

Extracurricular activities (Dance/Drama, Chess, Drawing, and Sports) will start on November 2, 2019, from 1:30 to 2:30 pm, and will end on May 23, 2020.

ArmenianDancers

DANCE/DRAMA

Dance and drama are part of our physical education program. This activity provides students the opportunity of speaking Armenian with like-minded peers. Students express themselves not only orally, but are also given the opportunity to enhance their non-verbal communication skills and refine their creativity. Furthermore, students learn public speaking skills and overcome the fear of performing in public.
Chess

CHESS

Chess develops logical and critical thinking of students and in turn, expands their capacity to learn. Students learn to concentrate, to be patient, to be courteous, to be responsible, to solve problems calmly, to build self-esteem, to experience the consequences of good and bad decisions, and to set goals and work towards accomplishing them.
Drawing

DRAWING

Students learn when they are interested and actively involved. Art classes expand imagination and provide students a space to interact with like-minded peers. Students are given the opportunity to learn about Armenian art and develop their own style of expression. Learning to draw is learning to see, understand and make sense of one’s environment.
Ball

SPORTS

This program is designed based on the interest of students. Students are given the opportunity to play organized sports, to learn to follow instructions, to compete fairly, to strengthen their muscles, to develop their endurance, to make new friends, and of course, to express themselves in the Armenian language through an activity that they are interested in.

CALENDAR

may, 2021

01may9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

08may9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

15may9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

22mayAll DayVictoria Day. School is closed(All Day: saturday)

29may9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

june, 2021

05jun9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

12jun9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

19jun9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

26jun9:30 am1:30 pmOnline classes9:30 am - 1:30 pm

SEND YOUR INQUIRIES

heading decoration

  GRADE 8 PILGRIMAGE TO ARMENIA

  Frequently Asked Questions & Answers & Registration Form

  OUR FAMILY

  Կը շարունակենք լաւատես մնալ հակառակ ներկայ մարտահրաւէրներուն։

  Դասապահերը կը վերսկսին այս շաբաթ օր, Ապրիլ 24-ին։

  Ահա արդեն հասած ենք Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ ոգեկոչման, երբ յարգանքի տուրք պէտք է մատուցենք մեր սրբադասուած նահատակներուն և նաև մեր խիզախ Հայ բանակի հերոսներուն։

  Կը յիշենք ու կը պահանջենք Հայուն իրաւունքները ու Հայ Դատի արդար լուծումը։

  Այս առթիւ, վարժարանիս անձնակազմը կ՚ընթերցէ ժամանակայարմար խօսքեր՝ քաղուած Վերապատուելի Դոքտ. Վահան Թութիկեանի «Խոհ ու Խօսք» գիրքէն։

  Հայերէն –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

  Անգլերէն –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

   

  We continue remaining positive despite the hardship we are experiencing.

  Classes are reopening this Saturday, April 24.

  To commemorate the 106th anniversary of the Armenian Genocide, we have prepared a reading from Reverend Dr Vahan Tootikian’s book, “Reflections of an Armenian”.

  Armenian –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

  English –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

  X