Academic Calendar

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

06jun10:00 am1:30 pmYear-end celebration & Ani 1 Graduation, 10:00-11:30 SK Graduation, 12:30-1:30 Pizza Lunch10:00 am - 1:30 pm Forest Manor Public School

13jun10:30 am12:00 pmG8 Graduation10:30 am - 12:00 pm Holy Trinity Armenian Apostolic Church of Toronto

28jun10:30 am1:30 pmG8 Holy Communion and Meeting10:30 am - 1:30 pm Holy Trinity Armenian Apostolic Church of Toronto

Շաբաթօրեայ վարժարանը փակ/գոց է մինչեւ Սեպտեմբեր 2020։

Պահէ՛ ընկերային հեռաւորութիւն։ Կարեւոր է հանդարտ մնալ, հետեւիլ առողջապահութեան պատասխանատուներու առաջարկներուն, և շարունակել ձեր երեխաներուն ուսուցանել տան մէջ:

Սաղմոս ՂԱ .- «Բարձրեալի ծածկոցի տակ բնակողը՝ Ամենակարողի շուքին տակ պիտի հանգչի։ Արդարեւ ան պիտի փրկէ քեզ որսորդին որոգայթէն, չար ժանտամահէն։»

Saturday School is closed due to Coronavirus until September 2020.

Keep physical distance and stay healthy. It is important to stay calm, to follow the recommendations of health officials, and continue teaching your children at home.

Class Photographs

This year’s beautiful class photographs are available to you directly from WhitePhoto. To view the school’s photo gallery, please click on the below link: https://whitephoto.shootproof.com/gallery/11602331/

Use your personal email address and the following Password: sah203

To order photographs, add your selections to the Shopping Cart and follow the instructions, such as selecting photo sizes, delivery or pick-up methods, etc. WhitePhoto will email you when the prints are ready.

X