Տէրունական Աղօթք
Հայր մեր որ յերկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն քո,
Եկեսցէ արքայութիւն քո,
Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ՝
Տո՛ւր մեզ այսօր։
Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,
Որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց։
Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
Այլ փրկեա զմեզ ի չարէն։
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն
Եւ փառք յաւիտեանս.
Ամէն։