ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄԱԳԻՐ

*You can find the OEN number on your child's Provincial report card. If you do not have an OEN please check the checkbox below.
Disclosing information about your child's health/needs is for the benefit of your child. This information will be kept confidential.
Disclosing information about your child's health/needs is for the benefit of your child. This information will be kept confidential.
If your child requires an EpiPen, please ensure that you have read Toronto District School Board's Procedure on Anaphylaxis. PR563 (http://www.tdsb.on.ca/AboutUs/Detail.aspx?doclD=282). Please note that if you'll be registering your child for the Toronto District School Board International Language classes afterschool, in the summer, or on the weekend your child will need to carry their EpiPen on them for these classes.
$0.00

Սիրելի Ծնողներ,

Արձանագրուելու եւ վճարումի մասին տեղեկութիւններ ստանալու համար կարդացէք դպրոցի արձանագրութեան տեղեկատուութիւնը այցելելով https://www.armenianschool.ca/registration/

Կրթաթոշակ.- $600/երեխայ:

Արտադասարանային խմբակներ (արուեստ, ճատրակ, պար, մարզանք), $60/երեխայ:

Ուսումնական տարեշրջանի արձանագրութեան էջերը կը տրամադրուին առցանց և նաև Forest Manor Public School դպրոցէն ներս Սեպտեմբեր 24-ին։
1- Արձանագրութեան էջին վրայ նշել OHIP-ի թիւը և աշակերտի թիւը OEN.
2- Վարքի Կանոնագրի համաձայնագիրը ամբողջացնել։
3- Լրատուամիջոցներու մէջ աշակերտի ներգրաուածութեան համաձայնագիրը ամբողջացնել։
4- Արտադասարանային խմբակներու արձանագրութիւնը ամբողջացնել։
5- Տաք ճաշի մասնակցելու էջը ամբողջացնել։

ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ

Ս․ Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանին առաքելութիւնն է ստեղծել միջավայր, ուր աշակերտները սորվելով հայոց լեզուն՝ կ՚ամրապնդեն իրենց կապը հայկական ժառանգութեան հետ՝ ուսումնասիրելով մշակոյթը, Հայոց պատմութիւնը, արուեստը, գրականութիւնն ու երաժշտութիւնը։

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանը իր հայագիտական ծրագիրով սատար կը հանդիսանայ Հայ հաւատքի, լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման և փոխանձման, պատրաստելով համայնքի ապագայ ղեկավարներ, որոնք հպարտ իրենց հայկական ժառանգութեամբ՝ հայ համայնքէն եւ հասարակութեան լայն շրջանակներէն ներս կը կատարեն մեծ ներդրումներ։

ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ*

1- Աշակերտները պարտին յարգել ուսուցիչները, դպրոցի անձնակազմը, օգնականներն ու կամաւոր աշխատողները, հետեւելով եւ ենթարկուելով դպրոցի օրէնքներուն եւ ակնկալիքներուն։
2- Աշակերտները պարտին յարգել իրենց դասընկերները։ Ֆիզիքական կամ բերանացի սպառնալիքները անընդունելի են։
3- Աշակերտները պարտին պատասխանատու վերաբերմունք ունենալ դպրոցի եւ սե-փական գոյքերու նկատմամբ։ Շաբաթօրեայ դպրոցէն ներս աշակերտները բացի իրենց սեփական կամ ուսուցիչին տրամադրած առարկաներէն, չեն կրնար օգտագործել և վնաս հասցնել դասարանին պատկանող որեւէ առարկայ, այլապէս այդ մէկը պատճառ կը դառնայ կախակայման կամ վտարումի։
4- Այն աշակերտը, որ վերը նշուածներուն հակառակ կը գործէ, կը ստանայ ազդարա-րագիր, ուր կը ներկայացուին աշակերտին վարքը, անոր ազդեցութիւնը ուրիշներու վրայ եւ յառաջիկային այս իրավիճակը սրբագրելու նպատակով առնուելիք բուժիչ միջոցները։ Ազդարարագիրը կ՚ամբողջանայ ուսուցիչի, աշխատակազմի/վարչակազմի անդամներու հայեցողութեամբ, որմէ ետք կը ներկայացուի ծնողքին եւ պահ կը դրուի աշակերտին յատուկ թղթապանակին մէջ։

Ծնողներու աջակցութիւնը շատ կարեւոր եւ գնահատելի է դպրոցի վարքի կանոնագիրը կիրառելու հարցով։ Վարժարանի վարչակազմն ու աշխատակազմը կը խրախուսեն ծնողներու եռանդուն ներգրաւուածութիւնը իրենց զաւակներու կրթութեան մէջ։ Ծնողներու եռանդուն աջակցութիւնը վճռորոշ դեր կը խաղայ աշակերտներու յաջողութեան մէջ։

ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐԻ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Մեծ հպարտութեամբ, Շաբաթօրեայ Վարժարանը 8-րդ դասարանի աւարտականներուն կ՚առաջարկէ մասնակցիլ դէպի Հայաստան ուղեւորութեան, որպէս բարձրագոյն գնահատանք իրենց տարած աշխատանքին։ Աշակերտը շաբաթօրեայէն ներս ցուցաբերած իր աշխատանքով արժանի պէտք է ըլլայ և արտօնութիւն ստանայ մասնակցելու այս ուղեւորութեան։

Ըստ կանոնագրութեան, դպրոցի իրաւունքն է մերժել ոեւէ աշակերտի մասնակցութիւնը, եթէ ան չէ ամբողջացուցած 8-րդ դասարանը աւարտելու պահանջները։ Դպրոցի կրթական պահանջն է, որ աշակերտը յաջողութեամբ ամբողջացնէ նախատեսուած ծրագիրը։

Ստորեւ նշուած են այն պատճառները, որոնց համաձայն աշակերտին չի թոյլատրուիր ճամբորդել խումբին հետ։ Եթէ աշակերտը.-
– յաջողութեամբ չէ ամբողջացուցած կրթական պահանջները, չէ կատարած տնային պարտականութիւնները, մասնակից չէ դարձած դասարանային աշխատանքներուն, գրաւորներուն եւ քննութիւններուն,
– յարատեւ եւ յատուկ հսկողութեան կարիքը ունի,
– Շաբաթօրեայէն ներս, կրտսեր եւ միջին դասարաններու մէջ գոհացուցիչ չափով չէ հետեւած դպրոցի Կանոնակարգին,
– մէկէ աւելի անգամներ ստացած է անպատշաճ վարքի ազդարարութիւններ եւ չէ յաջողած սրբագրել սխալ վարքագիծը,
– դպրոցէն կախակայուած է։

ՎՏԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐԸ

Ս. Սահակ եւ Ս․ Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանին վերապահուած է ոեւէ աշակերտ դպրոցէն վտարելու իրաւունքը։ Աշակերտը կրնայ դպրոցէն վտարուիլ հետեւեալ պատճառներով՝
Ա- Երբ աշակերտին կողմէ կը կրկնուին դպրոցի կանոնագրին չհնազանդելու արարքները։
Բ- Երբ աշակերտը կ՚ունենայ անզուսպ եւ վտանգաւոր կեցուածք, որ կրնայ վնաս հասցնել ուրիշ աշակերտներու, դպրոցի անձնակազմին, կամ դպրոցի գոյքին։

Վերոյիշեալ պարագաներուն դպրոցը կը ձեռնարկէ հետեւեալ քայլերը.-
1- Ծնողքը/խնամակալը բանաւոր կը տեղեկանայ ստեղծուած իրավիճակին մասին ու հանդիպում մը տեղի կ՚ունենայ տնօրէնին, ծնողներուն եւ ներգրաւուած անձերուն միջեւ։ Անոնք միասին կը քննարկեն եւ կ՚որոշեն իրավիճակը հարթելու ձեւերը, միջոցները։
2- Երբ առաջին բանաւոր զգուշացումէն ետք իրավիճակը չի հարթուիր, եւ յառաջխաղացում չի նկատուիր, գրաւոր նախազգուշացում կ՛ուղարկուի ծնողքին/խնամակալին, զանոնք հրաւիրելով այլ հանդիպումի մը՝ տնօրէնութեան, ծնողներուն եւ ներգրաւուած անձերուն հետ։ Անգամ մը եւս կ՚առաջարկուին լուծումներ եւ կը տրուի վերջին նախազգուշացումը։
3- Եթէ իրավիճակը չի փոխուի վերջին նախազգուշացումէն յետոյ, աշակերտը կը վտարուի դպրոցէն։ Ծնողքը/խնամակալը արձանագրութեան սակի փոխհատուցում չի ստանար։

Դպրոցը կը կազմակերպէ աշակերտին դպրոցէն հեռացման ձեւը, երեխային իր իրավիճակը հասկնալու և ըմբռնելու կարողութեան համեմատ։

ՅԱՃԱԽԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Ճշդապահ ձեւով դպրոց յաճախելը պարտադիր է։ Դպրոցը, աշակերտութեան ներկայութիւնը յստակօրէն կ՚արձանագրէ, ու անհրաժեշտ պարագային, ծնողներուն կը տեղեկացնէ ներկայութեան հետ առնչուած որեւէ խնդիր։
– Աշակերտները դպրոց պէտք է գտնուին առաւօտեան ժամը 9։30-էն մինչեւ 13։30։ Արտօնուած չէ աշակերտներուն արձակուիլ՝ ճշդուած ժամանակէն 15 վայրկեան առաջ, որպէսզի դասարանին եւ դպրոցին աշխատանքը չ՚ընդհատուի։
– Բանաւոր/արդարացի պատճառներով եթէ բացակայութիւնը անխուսափելի է, ծնողները պարտին օր մը առաջ տեղեկացնել ուսուցիչին։
– Բացակայութեան պարագային աշակերտները պարտաւոր են ուսուցիչէն ստանալ բոլոր պարտականութիւնները, որպէսզի յաջորդ դասին ներկայանան պատրաստուած։
– Դասերը կ՚աւարտին ժամը 13։30-ին։ Ապահովութեան համար ծնողները պարտին իրենց զաւակները առնել ճիշդ ժամուն, նկատի առնելով, որ արձակուելէ ետք աշակերտներու յատուկ հսկողութիւն չկայ։
– Անխուսափելի ուշացման պարագային, ծնողները պէտք է հեռաձայնեն ուսուցիչին կամ դպրոցի տնօրէնութեան:

★ Աշակերտին անունը և ծնողքի հեռաձայնի թիւը պէտք է գրուած ըլլայ աշակերտին պայուսակին և ճաշամանին մէջ։

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

Աշակերտները պարտին կրել դպրոցի յատուկ համազգեստը։ Համազգեստը կարելի է գնել դպրոցէն. Սակ՝ $35։

– Տղաք՝ Կապոյտ շապիկ (դպրոցի logo-ով)
– Աղջիկներ՝ Կապոյտ շապիկ (դպրոցի logo-ով)

★Անձրեւոտ և ձիւնոտ եղանակին, երեխաները պարտին հագուիլ յատուկ ներսի կօշիկներ եւ խուսափին դասարաններուն մէջ մտնել թաց կօշիկներով: Մարզասրահէն ներս բացարձակապէս արգիլուած է մտնել թաց կօշիկներով:

ԱՐԳԻԼՈՒԱԾ ՈՒՏԵԼԻՔՆԵՐ.- ԸՆԿՈՅԶ/ԳԵՏՆԱՆՈՒՇ/ՔՆՋՈՒԹ

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանէն ներս բացարձա-կապէս արգիլուած է աշակերտներուն հետ ուղարկել allergy յառաջացնող ամէն տեսակի ուտելիք, ինչպէս՝ ընկոյզ/պիստակ/գետնանուշ/քնջութի սերմեր։ Դպրոց բերուած բոլոր ուտելիքներուն վրայ պէտք է նշուած ըլլան «Peanut Free» բացատրութիւնը։

ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՏՕՆԵՐ

Դասարանէն ներս արգիլուած է տարեդարձներ տօնելը։ Կարելի է միայն տարեդարձի
յատուկ երգով շնորհաւորել աշակերտներու ծննդեան օրերը: Արգիլուած է այդ առիթով կարկանդակներ բերել հետեւեալ պատճառներով.-
– Մենք չենք կրնար վստահ ըլլալ, որ այդ կարկանդակները ընկոյզ, գետնանուշ (peanut), քնջութի սերմեր (sesame seeds) չեն պարունակեր:
– Տարեդարձի առիթով հրամցուած հիւրասիրութիւնը աշակերտներու եւ ծնողներու միջեւ մրցակցութիւն կը յառաջացնէ:
– Աշակերտները կրնան վատ զգալ, երբ իրենց ծնողները յարմարութիւն չեն ունենար հիւրասիրութիւն ուղարկելու եւ կամ աշակերտներու տարեդարձները ուսումնական տարուան շրջանին չեն զուգադիպիր:
– Տարեդարձի տօնակատարութիւնը դասի բնականոն ընթացքը կը խանգարէ:

Անհրաժեշտութեան պարագային, ուսուցիչը հիւրասիրութիւն կը պատրաստէ եւ ոչ մէկ աշակերտ անտեսուած կը մնայ:

ԲՋԻՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՕՍՆԵՐ, ԵԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ ԵՒ ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

– Աշակերտները կրնան ունենալ բջիջային հեռախօսներ, i-pod-ներ եւ այլ գործիքներ, բայց անոնք դասի ժամանակ պէտք է մնան պայուսակին մէջ՝ անջատուած։
– Դասի ժամանակ արտօնուած չէ զանգեր եւ հաղորդագրութիւններ ստանալ, խաղեր խաղալ կամ ստուգել Ե-նամակները։
– Այս օրէնքներու խախտումի պարագային, հեռաձայններն ու այլ գործիքները կը գրաւուին. կը վեռադարձուին դասերը աւարտելէ ետք։
– Դպրոցը/աշխատակազմը պատասխանատուութիւն չի վերցներ որեւէ ելեկտրոնային գործիքի կորուստի կամ վերանորոգման կարիքը ունենալու պարագային։
– Աշակերտները կրնան գործածել իրենց ելեկտրոնային գործիքները ուսուցիչի առաջնորդութեամբ եւ կամ դասէն դուրս՝ նախաճաշի կամ զբօսանքի ժամերուն։

ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ

Դպրոցը կը քաջալերէ բոլոր ծնողներն ու շրջանաւարտները մասնակցելու կամաւոր աշխատանքներուն։
– Կամաւորներու հմտութիւններն ու գիտելիքները կը սատարեն հարստացնելու մեր կրթական ծրագիրները,
– առիթ կը ստեղծեն եւ կը քաջալերեն, որ ծնողներ ներգրաւուին իրենց երեխաներու կրթութեան մէջ,
– ուսուցիչներու եւ ծնողներու միջեւ կ՚ամրապնդեն հաղորդակցութիւնը եւ կ՚աջակցին դպրոցի նպատակներու եւ խնդիրներու իրագործման։

Միասնաբար կրնանք պահպանել եւ հարստացնել Հայկական մեր ժառանգութիւնն ու մշակոյթը։