Make a donation

St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School looks to the generosity of our parents, grandparents, alumnae/i, friends, staff and the community to reach our annual goal of supporting the School's operating budget, program development and enhancement as tuition only does not cover the total cost of educating a student each year. All Donations Are Tax Deductible.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $25.00

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Սիրելիներ,

Ուրախութեամբ և հպարտօրէն կը ներկայացնենք շաբաթօրեայ վարժարանի 2019-2020 տարեգիրքը։ Առցանց դիտեցէք մեր աշակերտներուն սքանչելի գործերը։ Հազար շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պր Մոսի Մինասեանին տարեգիրքի թեմայի յղացման և դասաւորման համար։ Վարձքերնիդ կատար սիրելի շաբաթօրեայի անձնակացմ և աշակերտներ։

Dear Parents,

We are very happy to announce that Saturday School’s 2019-2020 yearbook has been published online. We express great appreciation for the hard work that Mosi Minassian has put into designing, preparing, and publishing a beautiful artwork. The 76 beautiful pages are full of exceptional works of our talented students. You could view this year’s yearbook below. Happy Summer days!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X