Make a donation

St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School looks to the generosity of our parents, grandparents, alumnae/i, friends, staff and the community to reach our annual goal of supporting the School's operating budget, program development and enhancement as tuition only does not cover the total cost of educating a student each year. All Donations Are Tax Deductible.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $25.00

December 14 is the last day of classes at Forest Manor in 2019!
Please bring your donations for the Armenian Family Support Services.

We will celebrate Christmas on December 21 at Holy Trinity Armenian Church, 920 Progress Ave, 9:30am to 12:00pm.
It is No Uniform day!

Դեկտեմբեր 14-ը 2019 տարեշրջանի դասընթացքի վերջին օրն է դպրոցէն ներս։
Շարունակեցէք դպրոց բերել Ձեր նուիրատուութիւնները Հայ Ընտանիքներու Օգնութեան Ծառայութիւն կազմակերպութեան։

Ս. Ծնունդի տօնակատարութիւն Դեկտեմբեր 21-ին, Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ, ժամը 9։30-12։00։ Ազատ հագուստի օր է:
Աշակերտները Սուրբ Հաղորդութիւն պիտի ստանան ժամը 9:30-10:30, հանդէս պիտի գան ժամը 10:30-11:30 ու պիտի արձակուին ժամը 12։00-ին։

X