Make a donation

St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School looks to the generosity of our parents, grandparents, alumnae/i, friends, staff and the community to reach our annual goal of supporting the School's operating budget, program development and enhancement as tuition only does not cover the total cost of educating a student each year. All Donations Are Tax Deductible.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $25.00

Logo_Slider_77px

Happy and Blessed New Year!

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Ս. Ծնունդ։

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի,
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս։

X