Make a donation

St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School looks to the generosity of our parents, grandparents, alumnae/i, friends, staff and the community to reach our annual goal of supporting the School's operating budget, program development and enhancement as tuition only does not cover the total cost of educating a student each year. All Donations Are Tax Deductible.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donation Total: $25.00

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Շաբաթօրեայ վարժարանը փակ/գոց է մինչեւ Սեպտեմբեր 2020։

Պահէ՛ ընկերային հեռաւորութիւն։ Կարեւոր է հանդարտ մնալ, հետեւիլ առողջապահութեան պատասխանատուներու առաջարկներուն, և շարունակել ձեր երեխաներուն ուսուցանել տան մէջ:

Սաղմոս ՂԱ .- «Բարձրեալի ծածկոցի տակ բնակողը՝ Ամենակարողի շուքին տակ պիտի հանգչի։ Արդարեւ ան պիտի փրկէ քեզ որսորդին որոգայթէն, չար ժանտամահէն։»

Saturday School is closed due to Coronavirus until September 2020.

Keep physical distance and stay healthy. It is important to stay calm, to follow the recommendations of health officials, and continue teaching your children at home.

Class Photographs

This year’s beautiful class photographs are available to you directly from WhitePhoto. To view the school’s photo gallery, please click on the below link: https://whitephoto.shootproof.com/gallery/11602331/

Use your personal email address and the following Password: sah203

To order photographs, add your selections to the Shopping Cart and follow the instructions, such as selecting photo sizes, delivery or pick-up methods, etc. WhitePhoto will email you when the prints are ready.

X