Anaphylactic Reactions Protocol

IMPORTANT MESSAGE

ALLERGY TO NUT AND SEED PRODUCTS

In order to ensure the safety of all students in the International Languages Program, we ask for your co-operation in not sending any snacks or lunches containing traces of nuts/nut products and sesame products with your child.

All snacks must be marked Peanut Free and be in their original packaging and not in plastic sandwich bags. (No sesame buns or bagels, mana’ish, hummus dip, tahini bread, nutella, peanut butter, breakfast bars or cereal that contain nuts or sesame, cakes or cupcakes that are made with nut or sesame oil or decorated with nuts, etc.)

If your child has a medical condition and allergy of any kind, please inform your child’s instructor and the school administrator so that the necessary health protection steps are taken.

If your child requires an Epi-pen, please ensure that your child has it with him or her during the program. Please complete the Anaphylaxis Emergency Plan form, attach the child’s photo, and submit to the school administrator.

Your understanding and co-operation in ensuring the safe environment of the school is greatly appreciated.

//

Կը շարունակենք լաւատես մնալ հակառակ ներկայ մարտահրաւէրներուն։

Դասապահերը կը վերսկսին այս շաբաթ օր, Ապրիլ 24-ին։

Ահա արդեն հասած ենք Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ ոգեկոչման, երբ յարգանքի տուրք պէտք է մատուցենք մեր սրբադասուած նահատակներուն և նաև մեր խիզախ Հայ բանակի հերոսներուն։

Կը յիշենք ու կը պահանջենք Հայուն իրաւունքները ու Հայ Դատի արդար լուծումը։

Այս առթիւ, վարժարանիս անձնակազմը կ՚ընթերցէ ժամանակայարմար խօսքեր՝ քաղուած Վերապատուելի Դոքտ. Վահան Թութիկեանի «Խոհ ու Խօսք» գիրքէն։

Հայերէն –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

Անգլերէն –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

 

We continue remaining positive despite the hardship we are experiencing.

Classes are reopening this Saturday, April 24.

To commemorate the 106th anniversary of the Armenian Genocide, we have prepared a reading from Reverend Dr Vahan Tootikian’s book, “Reflections of an Armenian”.

Armenian –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

English –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

X