Anaphylactic Reactions Protocol

MESSAGE

ALLERGY TO NUT AND SEED PRODUCTS

In order to ensure the safety of all students in the International Languages Program, we ask for your co-operation in not sending any snacks or lunches containing traces of nuts/nut products and sesame products with your child.

All snacks must be marked Peanut Free and be in their original packaging and not in plastic sandwich bags. (No sesame buns or bagels, mana’ish, hummus dip, tahini bread, nutella, peanut butter, breakfast bars or cereal that contain nuts or sesame, cakes or cupcakes that are made with nut or sesame oil or decorated with nuts, etc.)

If your child has a medical condition and allergy of any kind, please inform your child’s instructor and the school administrator so that the necessary health protection steps are taken.

If your child requires an Epi-pen, please ensure that your child has it with him or her during the program. Please complete the Anaphylaxis Emergency Plan form, attach the child’s photo, and submit to the school administrator.

Your understanding and co-operation in ensuring the safe environment of the school is greatly appreciated.

//

Սիրելիներ,

Ուրախութեամբ և հպարտօրէն կը ներկայացնենք շաբաթօրեայ վարժարանի 2019-2020 տարեգիրքը։ Առցանց դիտեցէք մեր աշակերտներուն սքանչելի գործերը։ Հազար շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պր Մոսի Մինասեանին տարեգիրքի թեմայի յղացման և դասաւորման համար։ Վարձքերնիդ կատար սիրելի շաբաթօրեայի անձնակացմ և աշակերտներ։

Dear Parents,

We are very happy to announce that Saturday School’s 2019-2020 yearbook has been published online. We express great appreciation for the hard work that Mosi Minassian has put into designing, preparing, and publishing a beautiful artwork. The 76 beautiful pages are full of exceptional works of our talented students. You could view this year’s yearbook below. Happy Summer days!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X