Student Volunteer Application Form

Please note that only qualified candidates will be contacted for an interview. For those selected volunteers fulfilling the Community Service Requirement, credit hours will be awarded at the discretion of the school administration and only for the portion of the time where actual work was completed. School administration has the right to terminate service, at its own discretion, at any time.

Street Number, Street Name, Apt/Unit, City, Postal Code
Կարդալ - Read, Գրել - Write, Խօսիլ - Oral communication
//
Logo_Slider_77px

Happy and Blessed New Year!

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Ս. Ծնունդ։

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի,
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս։

X