Student Volunteer Application Form

Please note that only qualified candidates will be contacted for an interview. For those selected volunteers fulfilling the Community Service Requirement, credit hours will be awarded at the discretion of the school administration and only for the portion of the time where actual work was completed. School administration has the right to terminate service, at its own discretion, at any time.

Street Number, Street Name, Apt/Unit, City, Postal Code
Կարդալ - Read, Գրել - Write, Խօսիլ - Oral communication
//

Կը շարունակենք լաւատես մնալ հակառակ ներկայ մարտահրաւէրներուն։

Դասապահերը կը վերսկսին այս շաբաթ օր, Ապրիլ 24-ին։

Ահա արդեն հասած ենք Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ ոգեկոչման, երբ յարգանքի տուրք պէտք է մատուցենք մեր սրբադասուած նահատակներուն և նաև մեր խիզախ Հայ բանակի հերոսներուն։

Կը յիշենք ու կը պահանջենք Հայուն իրաւունքները ու Հայ Դատի արդար լուծումը։

Այս առթիւ, վարժարանիս անձնակազմը կ՚ընթերցէ ժամանակայարմար խօսքեր՝ քաղուած Վերապատուելի Դոքտ. Վահան Թութիկեանի «Խոհ ու Խօսք» գիրքէն։

Հայերէն –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

Անգլերէն –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

 

We continue remaining positive despite the hardship we are experiencing.

Classes are reopening this Saturday, April 24.

To commemorate the 106th anniversary of the Armenian Genocide, we have prepared a reading from Reverend Dr Vahan Tootikian’s book, “Reflections of an Armenian”.

Armenian –https://www.youtube.com/watch?v=SHot8_ZaLTI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

English –https://www.youtube.com/watch?v=RxShZ01x0sI&ab_channel=ArmenianSaturdaySchoolToronto

X