Student Volunteer Application Form

Please note that only qualified candidates will be contacted for an interview. For those selected volunteers fulfilling the Community Service Requirement, credit hours will be awarded at the discretion of the school administration and only for the portion of the time where actual work was completed. School administration has the right to terminate service, at its own discretion, at any time.

Street Number, Street Name, Apt/Unit, City, Postal Code
Կարդալ - Read, Գրել - Write, Խօսիլ - Oral communication
//

December 14 is the last day of classes at Forest Manor in 2019!
Please bring your donations for the Armenian Family Support Services.

We will celebrate Christmas on December 21 at Holy Trinity Armenian Church, 920 Progress Ave, 9:30am to 12:00pm.
It is No Uniform day!

Դեկտեմբեր 14-ը 2019 տարեշրջանի դասընթացքի վերջին օրն է դպրոցէն ներս։
Շարունակեցէք դպրոց բերել Ձեր նուիրատուութիւնները Հայ Ընտանիքներու Օգնութեան Ծառայութիւն կազմակերպութեան։

Ս. Ծնունդի տօնակատարութիւն Դեկտեմբեր 21-ին, Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ, ժամը 9։30-12։00։ Ազատ հագուստի օր է:
Աշակերտները Սուրբ Հաղորդութիւն պիտի ստանան ժամը 9:30-10:30, հանդէս պիտի գան ժամը 10:30-11:30 ու պիտի արձակուին ժամը 12։00-ին։

X