Parent Volunteer Application Form

Please note that only qualified candidates will be contacted to join. School administration reserves the right to terminate service, at its own discretion.

Street Number, Street Name, Apt/Unit, City, Postal Code
Կարդալ - Read, Գրել - Write, Խօսիլ - Oral communication
//

December 14 is the last day of classes at Forest Manor in 2019!
Please bring your donations for the Armenian Family Support Services.

We will celebrate Christmas on December 21 at Holy Trinity Armenian Church, 920 Progress Ave, 9:30am to 12:00pm.
It is No Uniform day!

Դեկտեմբեր 14-ը 2019 տարեշրջանի դասընթացքի վերջին օրն է դպրոցէն ներս։
Շարունակեցէք դպրոց բերել Ձեր նուիրատուութիւնները Հայ Ընտանիքներու Օգնութեան Ծառայութիւն կազմակերպութեան։

Ս. Ծնունդի տօնակատարութիւն Դեկտեմբեր 21-ին, Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ, ժամը 9։30-12։00։ Ազատ հագուստի օր է:
Աշակերտները Սուրբ Հաղորդութիւն պիտի ստանան ժամը 9:30-10:30, հանդէս պիտի գան ժամը 10:30-11:30 ու պիտի արձակուին ժամը 12։00-ին։

X