Registration

Dear Parents,

We are looking forward to another successful academic year and thanking you in advance for your support and cooperation.

Registration for the 2019/2020 academic year is now open. Please complete the Registration Form, the Code of Conduct Agreement, Media Release Consent Form, as well as the extracurricular activity and hot lunch forms.

School Fees* are as follows:
1 child per family $550.00
2 children per family $1050.00
3 children per family $1,550.00
4 children per family $2,050.00
Extracurricular groups (Art, Chess, Dance, Sports): $50 per child

*Note: Official charitable donation receipt will be issued to you for this portion of the fees paid.

The forms (Registration Form, Code of Conduct Agreement and Media Release Consent Form), along with payment, can be completed online or hard copies could be submitted to the school office by choosing one of the following methods:
– make a payment through PayPal and email all forms to principalstsahagstmesrob@gmail.com
– bring the completed registration forms to the school in September.

For your convenience, all payment methods are accepted (cash, credit/debit, PayPal, cheque, please make cheque payable to “St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School”).

Please note of the following:
– To be registered in the Kindergarten class, the student must be 3 years of age by Sep. 2019
– School commences on September 14, 2019 at 9:30 a.m.
– The academic year is for a total of 33 Saturdays, of which 3 Saturdays will be held at 920 Progress Ave, Scarborough. Please refer to the school calendar for these dates.
– Uniforms ($25/ea.) and shoe bags ($5/ea.) are available for purchase from the school.
– The Registration Form must be fully completed to include the student’s Ontario Education Number (OEN) and the health card number (OHIP).
– Sign the Code of Conduct Agreement and the Media Consent Form. Submit or bring these documents to school with the completed registration form.

Warmest regards,
School Council of St. Sahag & St. Mesrob Armenian Saturday School

Registration for the 2019-2020 academic year*

*Note: Official charitable donation receipt will be issued to you for this portion of the fees paid.

1 child per family

$ 550
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

2 children per family

$1100
$ 1050
00
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

3 children per family

$1650
$ 1550
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

4 children per family

$2200
$ 2050
 • Armenian Language
 • History and Culture
 • Armenian Music

Սիրելիներ,

Ուրախութեամբ և հպարտօրէն կը ներկայացնենք շաբաթօրեայ վարժարանի 2019-2020 տարեգիրքը։ Առցանց դիտեցէք մեր աշակերտներուն սքանչելի գործերը։ Հազար շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պր Մոսի Մինասեանին տարեգիրքի թեմայի յղացման և դասաւորման համար։ Վարձքերնիդ կատար սիրելի շաբաթօրեայի անձնակացմ և աշակերտներ։

Dear Parents,

We are very happy to announce that Saturday School’s 2019-2020 yearbook has been published online. We express great appreciation for the hard work that Mosi Minassian has put into designing, preparing, and publishing a beautiful artwork. The 76 beautiful pages are full of exceptional works of our talented students. You could view this year’s yearbook below. Happy Summer days!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X