Logo_Slider_77px

Happy and Blessed New Year!

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Ս. Ծնունդ։

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի,
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս։

X